تیم ما

معماری پویا تلفیقی از معماری و رشته های مهندسی نظیر مهندسی مکانیک، مهندسی الکترونیک، مهندسی مکاترونیک، مدیریت پروژه است.

Multi
Engineering
team

Our Team

Ali maleki kahaki

Architecht

Armin khoshroo

Electronics

rouzbeh mirhosseini

PMO

mohammad mehdi
mir mohammad hosseini

Electronics

mohamad semnanian

Manager

masoud vahidi

Mechanics

Payam rigi

mecatronics

Shahab mohajerani

Architect

mohammad hossein talbzadeh

Marketing manager

Homes
Offices
Landmarks

Our Happy Customers